درجة الماجستير في الاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية والتسويق على الشبكة العالمية

عام

4 locations available
$expand_more $expand_less

مقدمة

$expand_more $expand_less

عن هذه الكلية

Fondata da Fabrizio Serafini, esperto professionista, con al suo attivo numerosi successi nel settore manageriale. Up level dal 1995 ad oggi ha al suo attivo le più interessanti case history umane in ... قراءة المزيد

Fondata da Fabrizio Serafini, esperto professionista, con al suo attivo numerosi successi nel settore manageriale. Up level dal 1995 ad oggi ha al suo attivo le più interessanti case history umane in fatto di formazione e iperspecializzazione. Nel 2004 acquisisce la certificazione ISO 9001:200Settore/i EA di attività : 37 Progettazione ed erogazioni di Master Post-Laurea, e non, e di Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale. Nel 2009 Accreditamento presso la Regione Lazio. Nel 2011 Accreditamento presso la Regione Lombardia. إظهار محتوى أقل
Naples , روما , ميلان , روما + 3 أكثر أقل
عرض ملف الكلية
$expand_more $expand_less

طرح سؤال

أكمل هذا النموذج وسوف تتلقى ردًّا من فريق مكتب القبول بالكلية.